prvovýstupy
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

Toto je pouze výňatek z rozhodnutí MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ze dne 8 ledna 2003. Celé se nachází zde .MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 00 Praha 10
tel. 6712 1111, fax 6731 1096

Dle rozdělovníku.

č.j.: 12038/01-OOP/3938/01            Praha, dne 8 ledna 2003
Věc: Národní přírodní rezervace Bořeň. Výjimka podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací.


Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Úslavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č- 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb, zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č132/2000 Sb- (dále jen „zákon"), posoudilo žádost Českého horolezeckého svazu, se sídlem Atletická 100/2, .160 17 Praha 6 ze dne 9. 5. 2001, kterou obdrželo dne 18 5 2001 a vydává po zvážení všech okolností toto

ROZHODNUTÍ

Výjimka ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bořeň (dále jen „rezarvace"), vyžádaná, podle ustanovení § 43 zákona ze zákazu uvedeného v § 29 písm d) a f) zákona, konkrétně ze zákazu vstupu mimo cesty a provozování horolezectví, Českým horolezeckým svazem, se sídlem Atletická 100/2, 160 17 Pralna 6 (dále jen „žadatel"), za účelem využívání tradičních horolezeckých terénů ležících na území rezervace, se žadateli
u d ě l u j e

za těchto podmínek:


6.) Při provozování horolezecké činnosti nebude

d) proveden žádný prvovýstup v celé oblasti NPR Bořeň bez předchozího souhlasu správce skal nebo jiného k tomu kompetentního člena ČHS

Copyright ©2004 Ládíčkovo Pekárna