MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 00 Praha 10

tel. 6712 1111, fax 6731 1096

 

 

                      Dle rozdělovníku.

č.j.: 12038/01-OOP/3938/01                                                                                                             Praha, dne 8 ledna 2003

 

 

Věc:        Národní přírodní rezervace Bořeň. Výjimka podle zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních  rezervací.

 

 

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody  podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve  znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.,  nálezu Úslavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č- 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb,  zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č132/2000 Sb- (dále jen „zákon"),  posoudilo žádost Českého horolezeckého svazu, se sídlem Atletická 100/2, .160 17 Praha 6 ze  dne 9. 5. 2001, kterou obdrželo dne 18 5 2001 a vydává po zvážení všech okolností toto

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Výjimka ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bořeň (dále  jen „rezarvace"), vyžádaná, podle ustanovení § 43 zákona ze zákazu uvedeného v § 29 písm  d) a f) zákona, konkrétně ze zákazu vstupu mimo cesty a provozování horolezectví, Českým  horolezeckým svazem, se sídlem Atletická 100/2, 160 17 Pralna 6 (dále jen „žadatel"), za  účelem využívání tradičních horolezeckých terénů ležících na území rezervace, se žadateli

 

 

u d ě l u j e

 

 

za těchto podmínek:

 

1.) Výjimka platí individuálně pro členy ČHS, popř. členských organizací U. I. A. A.  ( Union Internationale des Associations d Alpinisme ) a dále platí pro výcvik adeptů  horolezeckého sportu, a to i nejsou-li členy uvedených organizací, ale jsou doprovázeni a  školeni členem ČHS, majícím horolezeckou kvalifikační třídu instruktor 1. nebo 2. třídy.  Instruktor 1. třídy přitom může doprovázet maximálně 5 adeptů a instruktor 2. třídy 3 adepty horolezeckého sportu. Všichni zde zmíněni jsou dále označováni jako „horolezci".  Výjimka se rovněž vztahuje na děti nedosahující minimální věkové hranice členství  v ČHS (tj. mladší 6ti let) v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, který je členem svazu.

 

2.) S ohledem na zvýšenou ochranu některých částí NPR se horolezecké terény rozdělují do  úseků s odlišným režimem, a to následujícím způsobem:

 

a) po celý ruk je lezení zakázáno v úseku od bývalé kramlované cesty (včetně strže) až  po severní hřebenovku a také na Bílinské jehle

 

b) pouze v období od 1. září do 31. ledna následujícího ruku (v mapce viz. „zimní  lezení") je možno lézt v úseku severní hřebenovky po pravý severní pilíř (cesta Metla)  c) celoročně je povoleno provozovat horolezeckou činnost na ostatních skalních partiích  NPR Bořeň

 

d) celoroční lezení se rovněž povoluje v prostoru od „Stěny nebes" po „Řehořův komín"  s přístupem pouze od cvičné stěny

všechny výše uvedené úseky jsou barevně vyznačeny na mapce, která je přílohou tohoto  rozhodnutí

 

3.) Nástupové cesty pro citované úseky jsou tyto:

 

a) z rozcestí značené turistické cesty (v místech, kde odbočuje na vrchol) pod jižní stěny  Bořně

 

b) ze značené turistické cesty k „Pašeráku" do prostoru jižních stěn Bořně

 

c) ze značené turistické cesty za chatou pod Bořní ke cvičné stěně (tzv. „Stěna nebes")  d) ze značené turistické cesty na vrchol ke „Skautské věži"

 

4.) Ve všech povolených skalních úsecích smí být k sestupům používáno výhradně slaňování,  horolezci jsou povinni řídit se Pravidly lezeni v nepískovcových oblastech účinnými od  1. 1. 1999 (schválena VV ČHS 5. 121998). Výše specifikované horolezecké úseky musí  být v terénu odlišeny příslušnými značkami.

 

5.) Horolezci jsou dále povinni:

 

a) prokázat se na požádání oprávněným kontrolním orgánům platným členským  průkazem ČHS nebo instruktora horolezectví

 

b) bezodkladně hlásit správci skal nebo AOPK ČR, středislm Ústí nad Labem zjištěná  zahnízdění ptáků (s uvedením jména skalního objektu a upřesněním umístění hnízda,  případně s dalšími zjištěnými údaji) a okamžitě přerušit výstup a ukončit jakoukoli  lezeckou činnost v bezprostřední blízkostí

 

c) pohybovat se výhradně po značených cestách a cestách určených tímto rozhodnutím  jako nástupové

 

d) chovat se šetrně ke všem složkám NPR a zachovávat klid

 

6.) Při provozování horolezecké činnosti nebude

 

a) poškozován a úmyslně měněn povrch skal (např. upravovat, přidávat a odstraňovat  chyty a stupy, včetně jejich zpevňování betonováním či lepením)

 

b) používáno jistících prostředků poškozujících skálu (skobování, zatloukání jistících  prostředků kladivem apod.), lezeno v zimních podmínkách na skalní objekty  s použitím stoupacích želez

 

e) slaňováno pomocí stromů či keřů, k tomuto účelu lze používat výhradně slaňovacích  kruhů

 

d) proveden žádný prvovýstup v celé oblasti NPR Bořeň bez předchozího souhlasu  správce skal nebo jiného k tomu kompetentního člena ČHS

 

c) zasahováno do porostů na skalách a nebudou odstraňovány uvolněné kameny bez  souhlasu orgánu ochrany přírody a majitele pozemku

 

7.) ČHS bude na základě konzultací s Agenturou ochrany přírody a krajiny, střediskem Ústí  nad Labem a majiteli pozemků prováděl úpravy a zpevňování přístupových horolezeckých  cest a zajišťovat je proti erozi a sesuvu. Místní horolezecký oddíl každoročně při tzv.  otevírání a zavírání skal provede úklid odpadků.

 

8.) Za řádné značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně  přístupových cest ke skalám odpovídá správce skal (jmenovaný ČHS), kterým je pan  Ladislav Vörös, bytem Baarova 6/1393, 415 O1 Teplice- Správce skal rovněž zajišťuje  kontakt mezi ČHS a orgány a pracovišti ochrany přírody a odpovídá za stav informačních  tabulí popisujících omezení lezení z této výjimky plynoucí.

 

9.) Co nejdříve (do 1 měsíce) po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zajistí ČHS  publikování jeho textu včetně mapky v Bulletinu ČHS i na svých internetových stránkách  a bude o něm informovat předsedu sdružení a stálou kancelář U. I. A. A

 

10.) Tato výjimka platí do 31. I. 2007. Nedodržení výše uvedených podmínek nebo nezlepšení  stávajícího stavu z hlediska porušování podmínek rozhodnutí horolezci může vést k odnětí  této výjimky.

 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í

Český horolezecký svaz se sídlem Atletická 100/2, 160 17 Praha 6 (v době podání  žádosti Mezi Stadiony P.S. 50, Praha 6) požádal Ministerstvo životního prostředí o  znovuudělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bořeň  za účelem dalšího provozování horolezecké činnosti na existujících a již tradičně využívaných  terénech nacházejících se na území rezervace. Žadateli byly již za tímto účelem v předchozích  letech MŽP uděleny dvě výjimky, přičemž vliv horolezecké činnosti na předmět ochrany NPR  Bořeň a stav dochovaného přírodního prostředí je průběžně odbornými organizacemi ochrany  přírody sledován a jeho zachování a tudíž využívání NPR v souladu s § 28 zákona je zásadní  podmínkou pro udělováni výjimek dalších.

 

Pro účely tohoto řízeni si správní orgán vyžádal stanovisko Agentury ochrany přírody  a krajiny ČR a Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Teplicích. AOPK ČR,  prostřednictvím střediska Ustí nad Labem ve svém stanovisku konstatuje, že průběžně  monitoruje erozi svahů pod skalami, stav přístupových a značených turistických cest a  celkový stav dochovaného přírodního prostředí v NPR Bořeň, k jehož poškozování vlivem  horolezecké činnosti a pohybem horolezců v oblasti nedochází Spolupráce střediska se.  správcem skal jmenovaným ČHS v souladu s podmínkami předchozího rozhodnutí (č. j.  8462/96 - OOP/3878/96 ze dne 11. 7. 1996), panem Vörösem, je dobrá. Ve shodě se  stanoviskem RŽP OkÚ Teplice ovšem AOPK ČR upozorňuje na provozování horolezecké  činnosti i jinými subjekty a osobami, kteří nejsou členy ČHS a jejich pohyb i v zakázaných  úsecích. Problematické je zejména zajištění stálé strážní služby v rezervaci, z toho důvodu  doporučuje RZP OkÚ Teplice další výjimku ČHS neudělit. Podle našeho názoru je však  zajištění kontrolní činnosti a osvěty věcí orgánů ochrany přírody, nikoliv ČHS. V této věci  hude oslovena Česká inspekce životního prostředí, která bude kromě nečlenů ČHS  kontrolovat i dodržování podmínek tohoto rozhodnutí horolezci.

 

Z oslovených účastníků řízení zaslala v uvedeném termínu Ministerstvu životního  prostředí své souhlasné stanovisko obec Hrobčice, ostatní účastníci se nevyjádřili a tudíž  nemají k udělení této výjimky žádné připomínky. Žádné občanské sdružení nemělo v době  zahájení tohoto správního řízení na MŽP podanou žádost týkající se NPR Bořeň.

 

Správní orgán se rozhodl žádosti vyhovět, neboť provozování horolezecké činnosti je  sportem s dlouholetou tradicí a na území České republiky se většina terénů vhodných k této  činnosti nachází ve zvláště chráněných územích. Horolezectví je také zájmem poměrně  značné skupiny občanů a lze jej tedy kvalifikovat jako zájem veřejný. Orgány ochrany přírody  průběžně, po dobu platnosti výjimek, kontrolují a vyhodnocují možné negativní vlivy  provozování horolezecké činnosti na předmět ochrany NPR Bořen a zjejich stanovisek  jednoznačně vyplynulo, že ani při dlouholetém provozování horolezecké činnosti v oblasti  nedochází k poškození přednětu ochrany rezervace. Zájmy ochrany přírody tedy zatím nejsou  touto činnosti nijak zásadně dotčeny. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

 

Vzhledem k častému táboření horolezců na území NPR Bořeň považujeme za  nezbytné upozornit žadatele, že zákaz táboření a rozdělávání ohňů je, podobně jako zákaz  horolezectví jednou ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací (§ 29  písm. j) zákona) a tudíž provádění této činnosti bez platné výjimky je porušením zákona (tato  výjimka .se na ni nevztahuje).

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle  § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to  u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice.

 

 

 

 

lng. Petr P a ř í z e k  ředitel odboru ochrany přírody

Příloha: mapka NPR Bořeň s vyznačením úseků s odlišným režimem lezení

Rozdělovník ( obdrží účastníci řízení).

I. Český horolezecký svaz, Atletická 100/2, 160 17 Praha 6  2. Město Bílina, PSČ 418 31

3. Obec Hrobčice, PSČ 417 57  4Obec Želeniee, PSČ 434 0l

5. Lesy ČR -lesní správa Litoměřice, Bílý Ujezd 20, 411 31 Velemín

6. Lesy Sever, s. r. o., Zámek Bílina čp. 98, 418 01 Bílina, okres Teplice  7. Martin Lobkowicz, U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5